ધોરણ ૧૨ ગણિત: આગળના દિવસોમાં તૈયારી માટે ગાઇડલાઈન

ધોરણ ૧૨ ગણિત: આગળના દિવસોમાં તૈયારી માટે ગાઇડલાઈન Gujarat 12th Science Board Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Board Read more…

ધોરણ ૧૦ ગણિત: આગળના દિવસોમાં તૈયારી માટે ગાઇડલાઈન

ધોરણ ૧૦ ગણિત: આગળના દિવસોમાં તૈયારી માટે ગાઇડલાઈન Gujarat 10th Board Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Board Science Read more…

CLASS 10 MATHS MOST IMP

CLASS 10 MATHS MOST IMP Gujarat 12th Board Science Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Board Science Stream papers Read more…

ગણિત (ધોરણ ૧૦) માં પાસ થવા માટે આટલું કરો

ગણિત (ધોરણ ૧૦) માં પાસ થવા માટે આટલું કરો Gujarat 10th Board  Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Board Read more…

MATHEMATICS CLASS 12 PAPER SET FOR BOARD EXAM

Gujarat 12th Board Science Gujarati Medium Papers organised by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education focused on the state so that each student is literate to some level in the state. Gujarat 12th Board Science Stream papers Gujarati medium will make you more confident about the examinations. There is a strict need of the papers to each student because they want to check the paper style and also the way the questions will ask in the examinations. So here you can get MATHEMATICS CLASS 12 PAPER SET. (more…)