ધોરણ ૧૨ રસાયણ વિજ્ઞાન: આગળના દિવસોમાં તૈયારી માટે ગાઇડલાઈન

ધોરણ ૧૨ રસાયણ વિજ્ઞાન: આગળના દિવસોમાં તૈયારી માટે ગાઇડલાઈન Gujarat 12th Science Board Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Read more…

CHAPTER-WISE CHEMISTRY IMP QUESTIONS & EXAMPLES

CHAPTER-WISE CHEMISTRY IMP QUESTIONS & EXAMPLES

Gujarat 12th Board Science Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Board Science Stream papers Gujarati medium will make you more confident about the examinations. There is a strict need for the papers to each student because they want to check the paper style and also the way the questions will ask in the examinations. So here we provide CHAPTER-WISE CHEMISTRY IMP QUESTIONS & EXAMPLES. (more…)

CLASS 12 CHEMISTRY CHAPTERWISE MOST IMP PAPER SET

Gujarat 12th Board Science Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Board Science Stream papers Gujarati medium will make you more confident about the examinations. There is a strict need for the papers to each student because they want to check the paper style and also the way the questions will ask in the examinations. So here we provide CLASS 12 CHEMISTRY CHAPTERWISE MOST IMP PAPER SET. (more…)