ધોરણ ૧૨ જીવવિજ્ઞાન: આગળના દિવસોમાં તૈયારી માટે ગાઇડલાઈન

ધોરણ ૧૨ જીવવિજ્ઞાન: આગળના દિવસોમાં તૈયારી માટે ગાઇડલાઈન Gujarat 12th Science Board Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Board Read more…

BIOLOGY CLASS 12 PAPER SET FOR BOARD EXAM

Gujarat 12th Board Science Gujarati Medium Papers organized by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education focused on the state so that each student is literate to some level in the state. Gujarat 12th Board Science Stream papers Gujarati medium will make you more confident about the examinations. There is a strict need for the papers to each student because they want to check the paper style and also the way the questions will ask in the examinations. So here we provide BIOLOGY CLASS 12 PAPER SET FOR BOARD EXAM. (more…)

COMPLETE BIOLOGY GUIDE FOR NEET

COMPLETE BIOLOGY GUIDE FOR NEET Gujarat 12th Board Science Gujarati Medium Papers organised by the Department of Gujarat, Gujarat Secondary and High Secondary Education Board. The education is focused on the state so that each student is literate to some level in the country. Gujarat 12th Board Science Stream papers Read more…